MENÚ
21/06/2023 Info

PROGRAMA DE AXUDA ÁS ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO

Infórmase que no DOG do día 15/06/2023 publicáronse estas axudas, coas seguintes características:

– Tipo de subvención: NON COMPETITIVA (concédense as axudas por orde de presentación de solicitudes, ata esgotarse o crédito).

– DOTACIÓN ORZAMENTARIA para 2023: 15.000.000 €

– ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES: aquelas nas que se acade unha mellora da eficiencia enerxética, con especial atención á envolvente térmica nos edificios de tipoloxía residencial colectiva.

– REQUISITOS:

  • Reducir o consumo de enerxía primaria non renovable > 30 %.
  • Reducir a demanda enerxética de calefacción e refrixeración > 35 % (para zonas climáticas D e E) ou > 25 % (para zona climática C).
  • Cumplir coa normativa vixente e contar con autorización.
  • Dispoñer de proxecto con libro do edificio e xestión de residuos.
  • Os deseños dos edificios e a construción apoiarán a circularidade.
  • Retirar do edificio os produtos de construcción que conteñan amianto.
  • Contar cun certificado de eficiencia enerxética actual.

– IMPORTE SUBVENCIONABLE:

  • aforro enerxético entre 30%-45% -> subvención máximo do 40% das actuacións (vivenda 6.300€ – local 56€ por m2).
  • aforro enerxético entre 45%-60% -> subvención máximo do 65%das actuacións (vivenda 11.600€ – local 104€ m2).
  • aforro enerxético > 60% -> subvención máximo do 80% das actuacións (vivenda 18.800€ – local 168€).

– PRAZO DE EXECUCIÓN: 26 meses dende a resolución de concesión.

Para máis información:

– Instituto Galego de Vivenda e Solo -> teléfono: 881 045 897.

– Concello de Carballeda de Avia -> teléfono 988 487 000 (falar co arquitecto ou con subvencións).

A continuación, poden visualizar un cadro resumo destas axudas:CADRO RESUMO