MENÚ

Responsable e DPD

CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA con N.I.F.: P-3.201.900-B
Dirección: Rúa Castelao, nº 4, 32412, Carballeda de Avia, Ourense.
Teléfono: 988 48 70 00
Correo Electrónico: [email protected]


Delegado en Protección de Datos: ARIAS AVOGADOS, S.C. con N.I.F.: J-42.739.680
Dirección: Rúa da Concordia nº1 Entlo A-B, 32003, Ourense.
Teléfono: 988 60 92 24
Correo electrónico: [email protected]

Finalidade

CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA, levará a cabo o tratamento de datos coa finalidade de prestar os servizos do Concello tales como: servizos sociáis, rexistro xeral, cultura e deportes, turismo, urbanismo, xuventude e emprego, así como incorporarlos ao sistema de tratamento do que é responsable.

  • Non existirán decisións automatizadas nin se elaborarán perfiles a partir do tratamento dos seus datos.
  • Os datos proporcionados a CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA conservaranse durante o tempo que dure a prestación de servizos.

Ditos datos permanecerán no sistema de tratamento do responsable. Unha vez finalizada a prestación de servizos, os datos personales facilitados destruiranse no prazo de 30 días dende a data de finalización, salvo que por imperativo legal se teña a obrigación de conservarlos durante máis tempo.

Lexitimación

Interese público (art. 6.1 e) RGPD), consentimento expreso (art. 6.1 a) RGPD), Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Destinatarios

O AFECTADO/A consinte expresamente a cesión dos seus datos cando sexa necesario para a correcta prestación de servizos, sempre que únicamente se cedan os datos imprescindibles para tal fin. Procederase a ceder datos do AFECTADO/A ás entidades públicas ou privadas necesarias, sempre e cando sexan adecuados e garden relación coa finalidade que se persigue. O consentimento de cesión a terceiros podrá ser revocado en calquera momento mediante comunicación ao Delegado en Protección de Datos, de acordo ao apartado seguinte, DEREITOS

En caso de necesitar ceder os seus datos a un novo tercerio, solicitarase de novo, consentimento expreso sobre tal cesión en concreto, e no caso de non concederse, non se procederá á cesión, salvo que sea por imperativo legal.

  • Non se contemplan transferencias internacionáis dos datos.

Dereitos

O AFECTADO/A ten dereito a obter o acceso aos seus datos, á sua rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, ou a opoñerse ao mesmo, así como á portabilidade dos seus datos, solicitándoo mediante comunicación ao CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA, ben no seu domicilio en Rúa Castelao, nº 4, 32412, Carballeda de Avia, Ourense, ou a través da dirección de correo: [email protected] ou ben ao Delegado en Protección de Datos, ben no domicilio profesional de Arias Avogados, Rúa da Concordia nº1, Entlos A e B, 32003, Ourense, ou á dirección de correo electrónico [email protected], adxuntando, en ambos casos, fotocopia de documento identificativo (D.N.I., C.I.F., N.I.E., ou Pasaporte).

Procedencia

Os datos proceden do propio afectado/a