MENÚ
29/06/2023 Info

COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (URBANA E RUSTICA)

Comunícase aos contribuíntes que o período voluntario de cobranza do Imposto e Bens Inmobles (IBI), será do 04/07/2023 ao 04/09/2023.

Os recibos non aboados no período de pago voluntario incurrirán nunha recarga do 5%, 10% e 20%, segundo proceda.